Oferta

Tyczenie obiektów budowlanych

wyznaczenie w terenie projektowanego obiektu budowlanego

Inwentaryzacja powykonawcza

pomiar mający na celu zebranie stosownych informacji do określenia położenia oraz wymiarów i kształtu obiektów budowlanych zrealizowanych w terenie oraz weryfikację ich zgodności z projektem

Geodezyjna obsługa inwestycji

realizacje wszelkiego typu inwestycji budowlanych budownictwa ogólnego, budownictwa przemysłowego, komunikacji i innych urządzeń inżynieryjnych

Mapa do celów projektowych

opracowanie kartograficzne w geodezji obejmujące przygotowanie dokumentacji geodezyjnej niezbędnej do wykonania projektu budowlanego

Podział nieruchomości

wydzielenie z jednej nieruchomości dwóch lub więcej działek, stanowiących odrębne nieruchomości

Wznowienie granic nieruchomości

odnalezienie na podstawie dowodów w postaci znaków i śladów granicznych oraz miarodajnych dokumentów, istniejącej i obowiązującej linii granicznej oraz zaznaczenie jej na gruncie stosownymi znakami granicznymi

Rozgraniczenia nieruchomości

postępowanie przed organami państwowymi mające na celu ustalenie granic nieruchomości, gdy stały się sporne i nie można stwierdzić stanu prawnego

Modernizacja EGiB

kompleksowe modernizacje ewidencji gruntów i budynków całych obrębów

Zakładanie baz BDOT EGiB GESUT

zakładanie i aktualizacje baz BDOT, GESUT, EGiB w systemach TurboEWID