jaslo panorama
Firma
Geodezyjno-Kartograficzna
Właściciele
Janusz Frączek
Lidia Świątek
Mariusz Budziak
ul. Basztowa 17,
38-200 Jasło
tel.: (13) 448 17 04
faks: (13) 448 31 53
e-mail:
fgk.geoset@gmail.com
NIP: 685-14-53-667
REGON: 370326686

Oferta

Prace inżynieryjne
 • sporządzanie map sytuacyjno-wysokościowych do celów projektowych oraz opiniodawczych (analogowe i cyfrowe)
 • wytyczenia budynków, budowli, dróg, sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
 • geodezyjna obsługa procesu inwestycji takich jak: drogi, hale produkcyjne, mosty, wiadukty itp.
 • inwentaryzacje powykonawcze budynków, budowli, dróg, sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego
 • przekroje terenowe (np. dróg, dolin rzecznych)
 • pomiary objętości mas ziemnych
 • tranformacja i kalibracja rastrów
 • Inne specjalistyczne prace geodezyjne
Prace prawne
 • wstępne projekty podziału nieruchomości
 • podziały i rozgraniczenia nieruchomości
 • analiza, badanie oraz regulacja stanów prawnych nieruchomości
 • badanie ksiąg wieczystych
 • sporządzanie map do ustanowienia służebności gruntowej
 • wyłączenia gruntów z produkcji rolniczej
 • wznowienie znaków granicznych
 • zakładanie ewidencji budynków i lokali
 • modernizacja ewidencji gruntów i budynków
Projekt graficzny: Michał Budziak
michal.mariusz.b@gmail.com